Učenički servis Šibenik

ŠIBENSKA PRIVATNA GIMNAZIJA S PRAVOM JAVNOSTI

OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Molimo sve učenike učlanjene u Učenički servis Šibenske privatne gimnazije i Centra izvrsnosti Sv. Lovre da prilikom učlanjenja, a isto tako i produženja članske iskaznice, ispune odgovarajuće obrasce privole/suglasnosti za korištenje osobnih podataka, koje se nalaze na poveznici Obrasci i tiskanice (Opći podaci o učeniku i Suglasnost roditelja). Također molimo sve učenike koji su već ranije učlanjeni a nisu ispunili navedene nove obrasce da to učine čim prije.
Na temelju rješenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA:102-02/18-02/06, UR.BR:524-04-01-01/3-18-3 od 29.11-2018. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 28/2019.) Šibenska privatna gimnazija, obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u Šibensko-kninskoj županiji.
Rad redovitih učenika moguć je isključivo tijekom zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, koji je propisan Odlukom ministra znanosti i obrazovanja, a koji je za školsku godinu 2018./2019. određen kako slijedi:

ZIMSKI ODMOR
od 24. 12. 2018.
do 11. 01. 2019.

PROLJETNI ODMOR
od 18. 04. 2019.
do 26. 04. 2019.

LJETNI ODMOR
od 17. 06. 2019.
do 31. 08. 2019.

RAD SA STRANKAMA
ponedjeljak – petak od 9:00 do 15:00 sati

KONTAKT:
Informacije: 022 212 515
098 341 198
e-mail za učenike i poslodavce: gimnazija@spg.hr
www.spg.hr www.sv-lovre.com
Adresa: Andrije Kačića Miošića 11, Šibenik (iznad katedrale)

UČLANJENJE

KAKO BISTE IZBJEGLI GUŽVE U SERVISU NA KRAJU NASTAVNE GODINE, MOLIMO VAS DA UČLANJENJE ONOSNO PRODULJENJE ČLANSTVA OBAVITE RANIJE TIJEKOM ŠKOLSKE GODINE. UČLANJENJE I PRODULJENJE ČLANSTVA, UZ PRILOŽENE POTREBNE DOKUMENTE, MOGUĆE JE OBAVITI TIJEKOM ČITAVE ŠKOLSKE GODINE.
UČLANJENJE U UČENIČKI SERVIS
U Učenički servis Šibenske privatne gimnazije mogu se učlaniti redovni učenici srednjih škola s navršenih 15 godina života, čije škole imaju sjedište u Šibensko-kninskoj županiji.

ZA UČLANJENJE MALOLJETNOG UČENIKA POTREBNO JE DOSTAVITI:
– potvrda o statusu redovitog učenika (izdaje ju škola koju učenik pohađa)
– preslika učenikovog dokumenta koja sadrži OIB (npr. osobna iskaznica, rodni list itd.)
– preslika osobne iskaznice roditelja koji potpisuje suglasnost
– popunjena tiskanica : opći podaci o učeniku
– popunjena tiskanica: suglasnosti
– 10 kuna za člansku iskaznicu
– otvoren tekući ili žiro račun u banci po izboru (DOSTAVITI PRESLIKU UGOVORA ILI KARTICE); (račun treba glasiti na učenika, a opunomoćenik će biti roditelj zbog malodobosti).

ZA UČLANJENJE PUNOLJETNOG UČENIKA POTREBNO JE DOSTAVITI:
– potvrdu o statusu redovitog učenika (izdaje je škola koju učenik pohađa)
– presliku dokumenta koji sadrži OIB (npr. osobna iskaznica, rodni list itd.)
– popunjenu tiskanica : opći podaci o učeniku
– 10 kuna za člansku iskaznicu
– otvoren tekući ili žiro račun u banci po izboru (DOSTAVITI PRESLIKU UGOVORA ILI KARTICE); (račun treba glasiti na učenika)
NAPOMENA:
Maloljetni učenik može doći na učlanjenje bez pratnje roditelja pod uvjetom da ima sve uredno ispunjene i potpisane dokumente koji se traže. Također, roditelj može doći bez djeteta i obaviti sve u svezi učlanjenja sa potrebnom dokumentacijom.

Bez obzira da li dolazi učenik ili roditelj ako je dokumentacija nepotpuna ne vršimo učlanjenje.

IZDAVANJE UGOVORA

Za izdavanje ugovora potrebno je u Učenički servis dostaviti:

  • člansku iskaznicu,
  • popunjenu tiskanicu evidencijskog  lista / uputnice od strane poslodavca.

Ako je poslodavac već radio sa Servisom , a nije mijenjao ništa u podacima, potrebno je popuniti samo dio koji se odnosi na uputnicu.

Bez navedenog popunjenog obrasca ugovor ne izdajemo.
Ugovor također ne izdajemo ako nam učenik do trenutka podizanja ugovora nije dostavio tekući ili žiro račun.

VAŽNO!
Ugovori se podižu tijekom zimskih, proljetnih i ljetnih praznika tj. za vrijeme kada je dozvoljen rad redovitih učenika srednjih škola.
Najranije podizanje ugovora je tjedan dana prije početka praznika.
Učenici su obvezni ugovor podignuti najkasnije osmi dan od dana početka rada.
Ugovori se ne izdaju retroaktivno tj. unazad (npr. u vrijeme ljetnih praznika za rad obavljen u zimskom periodu ili za rad izvršen tijekom srpnja, u kolovozu itd. zbog obveze servisa na zakonom propisanu prijavu).
Ugovor sklapa maloljetni redovitii učenik uz supotpis zakonskog zastupnika  ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

PONIŠTENJE UGOVORA
Poslodavac odnosno učenik dužan je Učeničkom servisu izvršiti povrat izdanog ugovora u roku od 4 dana od dana kada je učenik trebao stupiti na rad, a iz nekog razloga je to otkazao. U koliko to ne učini niti učenik niti poslodavac Servis će izvršiti brisanje iz evidencije kako učenika tako i poslodavca odnosno biti će  im onemogućeno korištenje usluga Učeničkog servisa.

KOME SE NE IZDAJU UGOVORI
Učenički servis ne izdaje radne ugovore za:

  • učenike koji rade na benzinskim postajama na poslovima pranja  automobilskih stakala,
  • učenike koji pohađaju večernje škole, dokvalifikacije, prekvalifikacije i dopisne škole,
  • za učenike koji obavljaju praktičnu nastavu u radnim organizacijama,
  • za poslodavce koji se bave djelatnostima u kojima temeljem zakona ne smiju raditi učenici srednjih škola,

Za rad u skladištu, trgovini ili kafiću u sklopu benzinske pumpe ugovori se izdaju s tim da je na uputnici potrebno upisati koji posao će učenik obavljati.

ISPLATA I ZARADE

ISPLATA ZARADE UČENIKU
Za isplatu zarade učeniku potrebno je dostaviti pravilno popunjen ugovor (potpisan od strane učenika, roditelja /skrbnika te potpisan i ovjeren od strane naručitelja posla/poslodavca sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika).
Isplata zarade učeniku može se izvršiti samo na njegov žiro ili tekući račun, a nikako na račun roditelja.
Najkasnije prilikom podizanja ugovora o povremenom radu redovitog učenika, učenik je dužan u Učenički servis dostaviti presliku ugovora o otvorenom računu ili presliku kartice tekućeg ili žiro računa.
Zarada nije oporeziva porezom na dohodak do iznosa 60.600 kn godišnje (čl.55,st.3 Pravilnika o porezu na dohodak – n.n.10/17. I 128/17.)
Isplata zarade učeniku bit će moguća tek kada poslodavac doznači sredstva na račun Učeničkog servisa prema ispostavljenom računu.

INFORMACIJE ZA POSLODAVCE

INFORMACIJE ZA POSLODAVCE / NARUČITELJE
OGLAŠAVANJE POSLOVA
Ukoliko poslodavac želi da mu oglas za potražnju redovitih učenika za rad objavimo na našoj web stranici, isti može u pdf formatu poslati na adresu gimnazija@spg.hr
POPUNJAVANJE UGOVORA
Poslodavac je dužan popuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada, iznosom zarade učenika i opisom poslova te svojim potpisom i pečatom i ovjeriti sve primjerke ugovora.
Ugovor koji nije popunjen i ovjeren na gore opisan način, vratiti će se poslodavcu na ispravak.
Nakon pravilno popunjenog i ovjerenog ugovora poslodavac može jedan primjerak uručiti učeniku, a ostale primjerke dostavlja Učeničkom servisu.
Nije moguće dostaviti ugovor na obračun prije obavljenog posla (razdoblja rada navedenog u ugovoru), već tek nakon, a analogno tome nije moguće isplatiti zaradu učeniku prije obavljenog posla.
RAČUN ZA POSLODAVCA
Račun će se izdati poslodavcu na temelju pravilno popunjenog, potpisanog i ovjerenog ugovora (kako je opisano pod „popunjavanje ugovora“).
Na računu će se obračunati zarada za obavljeni rad učenika, doprinosi i naknada za posredovanje, a poslodavac je dužan cjelokupan iznos računa platiti na račun Učeničkog servisa u roku dospijeća.
Poslodavac svoju uplatu Učeničkom servisu obavlja isključivo na temelju računa, a nikako na temelju ugovora.
Račun se poslodavcu dostavlja poštom i elektronskom poštom ili se ispostavlja na licu mjesta ukoliko netko osobno donese ugovor.
VAŽNO!! RAČUN DOSTAVLJEN ELEKTRONIČKIM PUTEM
Prema čl.80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, računom se smatra i račun izdan i poslan u elektroničkom obliku ako postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa.
U našem slučaju, a poštivajući odredbe spomenutog zakona kao i drugih pozitivnih zakonskih propisa, računi će se kreirati u našem informacijskom sustavu i u pdf obliku dostavljati na e-mail adrese poslodavaca koji su potpisali suglasnost za prihvat takvog računa. To je zapravo račun u papirnatom obliku poslan elektroničkim putem.
Poslodavci koji žele dostavu računa elektroničkim putem, nakon popunjavanja ugovora, prvi primjerak (original) ostavljaju sebi, jedan je potrebno uručiti učeniku, a jedan se dostavlja u Učenički servis na obračun. Nakon obračuna ugovora poslodavci će na e-mail adresu uz račun dobiti i skenirani primjerak ugovora.

PRIMJERAK UGOVORA ZA UČENIKA
Nakon što je Poslodavac dopunio Ugovor o povremenom radu sa potrebnim podacima i ovjerio ga obvezan je uručiti jedan primjerak učeniku.
DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE UČENIKA
Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju Učenički servis dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
– Zakon o mirovinskom osiguranju – za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
Prema Zakonu o doprinosima za obvezno osiguranje učenika plaćaju se dva doprinosa:
– Poseban doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5 %
– Poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima po stopi od 5%
Obveznik uplate oba doprinosa je Učenički servis koja posreduje u zapošljavanju učenika.
Osnovica za obračun doprinosa je svaki pojedinačni primitak koji se isplaćuje učeniku, a koji se naplaćuje od poslodavca.
NAKNADA ZA POSREDOVANJE
Naknada za posredovanje se naplaćuje u iznosu od 9% od iznosa učenikove zarade (čl.17.st.3. Pravilnika o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem N.N. 28/2019.)

VAŽNE ZAKONSKE ODREDBE

ZAKONSKE ODREBE VEZANE UZ RAD REDOVITOG UČENIKA
Maloljetni redoviti učenici mogu obavljati poslove samo pod uvjetima utvrđenim Zakonom o radu („NN“, br. 93/14. i 127/17.), Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem („NN“, br. 28/2019.)., Pravilnikom o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („NN“, 89/15. i 94/16.) i Pravilnikom o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati («NN» br. 62/10.).
Važnije odredbe navedenih propisa:

– Pravilnik o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem
2. Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika
Članak 9.
Posredovanje za povremeni rad redovitih učenika koje obavljaju srednjoškolske ustanove u smislu ovoga Pravilnika je:
1) obavljanje poslova posredovanja za povremeni rad redovitih učenika srednjoškolskih ustanova za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu propisuje ministar nadležan za obrazovanje
2) vođenje očevidnika učenika-članova i obavljenih posredovanja
3) obračun i naplata učenikove zarade, propisanog doprinosa te naknade za posredovanje od naručitelja i
4) isplata punog iznosa zarade učeniku bez naknade.
Članak 10.
Za posredovanje za rad maloljetnog redovitog učenika srednjoškolske ustanove moraju imati pisanu suglasnost njegovog zakonskog zastupnika ili skrbnika, a za učenika mlađeg od 15 godina i pisanu suglasnost nadležnog inspektora.
Članak 12.
(1) O povremenom radu redovitog učenika sklapa se ugovor koji nosi naziv: »Ugovor o povremenom radu redovitog učenika« (u daljnjem tekstu: ugovor).
(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.
(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati broj pod kojim su srednjoškolske ustanove upisane u evidenciju ministarstva nadležnog za rad, ime i prezime učenika, datum i mjesto rođenja učenika, OIB učenika, broj članske isprave, puni naziv i sjedište naručitelja posla, podatke o vrsti poslova, broju radnih sati, cijeni sata rada i iznosu zarade.
(4) Ugovor se sklapa u tri istovjetna primjerka.
Članak 13.
(1) Puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i 35 sati tjedno.
(2) Iznimno, puno radno vrijeme maloljetnog redovitog učenika koji je navršio 15 godina života može biti osam sati dnevno i 40 sati tjedno.
Članak 14.
(1) Maloljetni redoviti učenik koji dnevno radi više od 4 sata i 30 minuta, ima pravo na odmor (stanku) od najmanje 30 minuta.
(2) Između dva uzastopna radna dana, maloljetni redoviti učenik ima pravo na odmor (dnevni odmor) od najmanje 14 sati neprekidno.
(3) Maloljetni redoviti učenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 48 sati neprekidno.
Članak 15.
Zabranjen je rad maloljetnog redovitog učenika u razdoblju između 20 sati uvečer i 6 sati ujutro.
Članak 17.
(1) Srednjoškolske ustanove prije početka rada učeniku uručuju ugovor iz članka 12. ovoga Pravilnika.
(2) Naručitelj je dužan ovjeriti i dopuniti ugovor sa stvarnim brojem sati rada i iznosom zarade učenika u roku od 15 dana nakon obavljenog posla odnosno nakon što mu učenik po obavljenom poslu dostavi ugovor.
(3) Ugovor iz stavka 2. ovoga članka za srednjoškolske ustanove je vjerodostojna isprava za obračun i naplatu:
1) zarade za obavljeni rad redovitog učenika
2) doprinosa za slučaj ozljede na radu redovitog učenika odnosno drugih doprinosa prema posebnim propisima i
3) naknade za srednjoškolske ustanove koja ne može biti veća od 10% od iznosa učenikove zarade.
(4) Naknada iz stavka 3. točke 3. ovoga članka može se naplatiti samo od naručitelja i služi u svrhu poboljšanja učeničkog standarda u srednjoškolskim ustanovama.

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik
Članak 3.
(1) Maloljetnici moraju biti zaštićeni od svih posebnih opasnosti za njihovu sigurnost, zdravlje i razvoj, koje su posljedica nedostatka iskustva, nedostatka svijesti o postojećim ili mogućim opasnostima ili činjenice da još uvijek nisu u potpunosti psihofizički zreli, a poslovi koji će vjerojatno predstavljati posebne opasnosti u smislu navedenog uključuju:
1) štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio
2) poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.
(2) Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:
1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada
2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem
3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.
(3) Iznimno od stavka 2. podstavka 1. ovoga članka, na poslovima s posebnim uvjetima rada može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje tih poslova na način propisan posebnim podzakonskim propisom koji uređuje utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika.
(4) U okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik smije obavljati poslove s posebnim uvjetima rada isključivo pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.
Članak 4.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i aktivnostima u kojima smije sudjelovati
1. Poslovi na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova
Članak 2.
(1) Maloljetnik može, osim na poslovima na kojima se sukladno posebnom propisu ne smije zaposliti, raditi na drugim poslovima samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost).
(2) Zdravstvena sposobnost iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.
Članak 3.
(1) Zdravstveni pregled maloljetnika obavlja se na temelju uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti maloljetnika koju izdaje poslodavac (Obrazac MA-1).
(2) Uputnica iz stavka 1. ovoga članka naročito sadrži podatke o poslu na kojemu će maloljetnik raditi ili radi, trajanju posla te opasnostima i štetnostima kojima tijekom posla maloljetnik može biti izložen.

Ostali uvjeti vezani uz povremeni rad redovnih učenika:
– Svi radovi se obavljaju po uputama i uz neposredan nadzor i kontrolu naručitelja (poslodavca).
– Poslodavac je dužan osigurati učeniku propisana zaštitna sredstva i propisane mjere za obavljanje poslova na siguran način, sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
– Poslodavac se obvezuje isplatiti povećanu plaću za rad u otežanim uvjetima rada, noćni i prekovremeni rad (takav rad je zakonom dozvoljen samo punoljetnim učenicima), rad nedjeljom i rad državnim praznikom sukladno čl. 94. Zakona o radu.
– Poslodavac se obvezuje učeniku podmiriti troškove prijevoza ako je mjesto obavljanja rada izvan gradske zone javnog prometa.
– Ukoliko učenici rade duže vrijeme preko ljetnog odmora pa ih se želi isplatiti mjesečno, poslodavac je dužan za svako razdoblje za isplatu sklopiti poseban ugovor s točno označenim datumom početka i završetka razdoblja, brojem odrađenih sati i iznosom zarade za to razdoblje.
– Zarade se učenicima isplaćuju isključivo putem njihovih žiro ili tekućeg računa.

PITANJA I ODGOVORI?

KOLIKO DUGO VRIJEDI ČLANSKA ISKAZNICA?
Članska iskaznica vrijedi sve vrijeme dok je učenik redovni polaznik srednje škole, a jedina obveza učenika je da svake nove školske godine donese svoju člansku iskaznicu i potvrdu o redovnom pohađanju škole za tekuću školsku godinu na produženje.
Produženje članske iskaznice se ne naplaćuje.
Učlanjenje i produženje članskih iskaznica Učenički servis obavlja tijekom cijele godine.

TROŠKOVI IZRADE ČLANSKE ISKAZNICE
Prilikom učlanjenja u Učenički servis naplaćuje se izrada članske iskaznice u iznosu od 10,00 kn, koja se naplaćuje samo prilikom prvog učlanjenja.
Članska iskaznica vrijedi sve dok je učenik redoviti polaznik srednje škole. Početkom nove školske godine učenici moraju donijeti potvrdu o statusu redovnog učenika srednje škole radi produženja statusa – članstva u Učeničkom servisu, a produženje članske iskaznice se ne naplaćuje.
ŠTO AKO SE IZGUBI ČLANSKA ISKAZNICA?
Ako učenik izgubi člansku iskaznicu potrebno je doći u Učenički servis sa potvrdom škole i osobnim dokumentom da mu se izradi duplikat iskaznice.
Duplikat iskaznice se ne naplaćuje.

TKO SE NE MOŽE UČLANITI U UČENIČKI SERVIS?
– učenici koji pohađaju večernje škole, dokvalifikacije, prekvalifikacije i dopisne škole

OSIGURANJE UČENIKA
Učenici su osigurani od posljedica nesreće na radu i profesionalnog oboljenja kao osobe osigurane u posebnim okolnostima odnosno riječ je o obveznom osiguranju sukladno slijedećim propisima:
– Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (temeljem prijave/odjave koju posrednik (škola) dostavlja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje)
– Zakon o mirovinskom osiguranju – za slučaj smanjenja radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost te djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti i tjelesnog oštećenja nastalih zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

KOLIKA JE PROVIZIJA POSREDNIKA (UČENIČKI SERVIS) KOD ISPLATE ZARADE?
Provizija je 9 % od neto zarade, ali se ista ne naplaćuje od učenikove zarade nego od poslodavca temeljem računa kojeg mu Učenički servis ispostavlja, a u kojem je neto zarada učenika uvećana za proviziju (9) i obvezne doprinose (5,5%).

DA LI OTVORITI ŽIRO ILI TEKUĆI RAČUN?
Učenici mogu otvoriti žiro ili tekući račun u bilo kojoj od banaka, važno je da račun ima IBAN konstrukciju na koji mogu plaćati pravne osobe. Ukoliko je učenik maloljetan u banci kod otvaranja računa na njegovo ime treba biti prisutan i roditelj kao zakonski zastupnik.

KOLIKI JE IZNOS SATNICE ZA RAD UČENIKA?
Satnicu učenik dogovara sa poslodavcem, a utvrđuje se ugovorom o povremenom radu redovitog učenika koji sklapaju maloljetni redoviti učenik uz supotpis zakonskog zastupnika ili skrbnika i naručitelja posla.

Učenički servis Šibenik